Chi tiết về Tác giả

Ba, Nguyễn Thanh

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định hiệu lực vacxin dịch tả vịt nhược độc bằng liều bảo hộ 50% (PD50) và tương quan giữa TCID50 và PD50
    Tóm tắt  PDF