Chi tiết về Tác giả

Hải và cs, Nguyễn Trọng

  • T. 18, S. 3 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI O157:H7 TRÊN TRÂU, BÒ KHỎE MẠNH Ở MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ
    Tóm tắt  PDF