Chi tiết về Tác giả

Kim Chung, Tạ Thị

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc tính sinh học của chủng Porcine circovirus type 2 (PCV2) sau bảo quản bằng phương pháp đông khô
    Tóm tắt  PDF