Chi tiết về Tác giả

Dương, Thân Đức

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Đa dạng di truyền gen ORF5 của một số chủng virus PRRS phân lập từ năm 2011 đế năm 2013 tại miền bắc Việt Nam
    Tóm tắt  PDF