Chi tiết về Tác giả

Kỳ và cs, Văn Đăng

  • T. 19, S. 3 (2012) - Nâng cao - Tham khảo
    BỆNH DẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TẠI CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
    Tóm tắt  PDF