Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh những hành động của Mỹ và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

Trần Bách Hiếu, Đặng Ngọc Đông, Phạm Thị Hiên

Tóm tắt


      Bài viết nghiên cứu và phân tích những điểm tương đồng và khác biệt qua những hành động thực tiễn trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ và Nga.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581