Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ thương mại Việt Nam – CHLB Đức

Hoàng Phúc Lâm, Phạm Thị Thu Hiền

Tóm tắt


      Quan hệ thương mại Việt Nam - CHLB Đức trong những năm gần đây và một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức và định hướng nhập khẩu hàng hóa Đức vào Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581