Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Văn hóa, chuẩn mực văn hóa và giao tiếp liên văn hóa: trường hợp CHLB Đức.

Phạm Quang Minh

Tóm tắt


     Bàn về vấn đề văn hóa, chuẩn mực văn hóa và giao tiếp liên văn hóa: trường hợp CHLB Đức.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581