Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Vấn đề Florida" trong quan hệ giữa Vương quốc Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đầu thế kỷ XI

Lê Thành Nam

Tóm tắt


     Bài viết bàn về vấn đề tranh chấp vùng lãnh thổ, vùng Florida  giữaTây Ban Nha và Hoa Kỳ trong lịch sử từ các cuộc phát kiến địa lý vào cuối thế kỷ XV.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581