Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kế hoạch Grenelle về môi trường trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Pháp.

Nguyễn Khánh Vân

Tóm tắt


       Bài viết tập trung phân tích kế hoach môi trường có tên Grenelle - một trong những nội dung chính của định hướng phát triển bền vững của Pháp trong giai đoạn hiện nay.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581