Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống quản trị công ty tại Pháp những năm gần đây

Trương Thị Nam Thắng

Tóm tắt


    Bài viết bàn luận và phân tích hệ thống quản trị công ty tại Pháp  những năm gần đây.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581