Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau an toàn của TP Hồ Chí Minh sang thị trường EU

Hoàng Vĩnh Long

Tóm tắt


    Bài viết đưa ra một số nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu rau an toàn của TP Hồ Chí Minh sang thị trường EU.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581