Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công giáo và tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam thế kỷ XVI-XVII

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


     Bài báo giới thiệu những nét cơ bản về Công giáo và tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam thế kỷ XVI-XVII.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581