Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá năng lực xuất khẩu của ngành da giầy trong điều iện hội nhập kinh tế quốc tế (trường hợp cuat Liên minh châu Âu, Mỹ)

Lý Hoàng Thư

Tóm tắt


     Bài báo đưa ra một số đánh giá năng lực xuất khẩu của ngành da giầy trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (trường hợp cuat Liên minh châu Âu, Mỹ)

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581