Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 7 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm tổ chức Festval của Italia có thể áp dụng cho chúng ta?

Diễm Thị Thanh Hải

Tóm tắt


    Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm tổ chức Festval của Italia có thể áp dụng cho Việt Nam chúng ta.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581