Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ Chính trị, kinh tế của Đức vói Đông Bắc Á

HOÀNG KHẮC NAM

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ của Đức đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á trên lĩnh vực chính trị, kinh tế và đưa ra một vài nhận xét, đánh giá về vai trò tương lai của Đức đối với tiến trình quan hệ ở Đông Á.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581