Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về mô hình phát triển xã hội Thuỵ Điển

NGUYỄN QUANG THUẤN

Tóm tắt


      Bài viết trình bày và phân tích mô hình phát triển xã hội Thuỵ Điển, được xem là điển hình của mô hình Scandinave.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581