Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu - sự phẩn ánh của các nước lớn

NGUYỄN NHÂM

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích một số nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu và  sự phản ứng của các nước lớn như: Mỹ, Trung Quốc.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581