Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một số vấn đề và giải pháp

NGUYỄN AN HÀ, TRẦN NHUẬN KIÊN

Tóm tắt


     Bài viết trình bày một số vấn đề tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay và đưa ra một số định hướng và giải pháp trong chính sách.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581