Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế châu Âu 2012 và dự báo

MINH NHẬT

Tóm tắt


    Bài viết trình bày tình hình kinh tế Châu Âu năm 2012 và đưa ra một số dự báo cho năm 2013.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581