Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đi tìm sự giao lưu văn hóa châu Âu và Việt Nam

VĨNH QUANG LÊ

Tóm tắt


       Bài viết đề cập đến những thành quả, những biến tướng và nhược điểm du nhập văn hóa Châu Âu vào Việt Nam. Qua đó, đưa ra một số định hướng trong việc tiếp thu văn hóa Châu Âu thời đại ngày nay.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581