Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách kinh tế mở một số nước Đông Âu và đổi mới kinh tế ở Việt Nam: Nghiên cứu so sánh

TRẦN NHUẬN KIÊN

Tóm tắt


      Bài viết tập trung phân tích, so sánh những ddiemr giống và khác nhau của cái cách đổi mới ở Đông Âu và Việt Nam những năm qua để có một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581