Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những thành công và hạn chế của mô hình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội của Bắc Âu

ĐINH CÔNG TUẤN

Tóm tắt


     Bài viết trình bày những thành công và hạn chế của mô hình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội của Bắc Âu.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581