S. 4 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nội dung của khái niệm “phát triển bền vững” và con đường đảm bảo tồn tại và phát triển tiếp theo của loài người. Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Chí Hiếu 3

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

WB và IMF với việc giải quyết khủng hoảng tài chính và nợ công hiện nay. Tóm tắt PDF
Hải Ninh 15
Nợ công châu Âu: Khủng hoảng, cứu trợ và triển vọng. Tóm tắt PDF
Lưu Ngọc Trịnh, Trần Đức Vui 24

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Vai trò của Macau trong hệ thống thương mại Bồ Đào Nha ở châu Á thế kỷ XVI – XVII. Tóm tắt PDF
Đặng Việt Chương, Nguyễn Thị Vĩnh Linh 39

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Độc lập, tự chủ về đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quang 52
Hai mươi năm quan hệ Pháp – Việt Nam (1975 - 1995) (Phần một) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh 59
Việt Nam – Pháp: hướng tới quan hệ đối tác toàn diện. Tóm tắt PDF
Trần Thị Khánh Hà 68


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581