S. 7 (2009)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Khủng hoảng kinh tế ở Liên Minh Châu Âu: Tác động và giải pháp ứng phó PDF
NGUYỄN QUANG THUẤN 5
Belarus: Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật 2008-2009 PDF
NGUYỄN CẢNH TOÀN 14

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Kinh tế Liên Bang Nga với những thách thức mới PDF
HOÀNG XUÂN HÒA 22
Cơ chế tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế chuyển đổi - Bài học của nước Nga PDF
TRẦN THU HẰNG 32
Những ưu tiên trong chính sách cung cấp ODA của EU và một số nước thành viên PDF
TRẦN THỊ THANH HUYỀN 38

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc đấu tranh giành chính quyền của Đảng Bônsêvich trong cách mạng XHCN tháng Mười Nga năm 1917 PDF
LÊ VĂN ANH 51
Những thương điểm chiến lược của Bồ Đào Nha tại Châu á ( Thế kỷ XVI-XVII ) PDF
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG, NGUYỄN THỊ VĨNH LINH 66

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Thành công từ một chuyến khảo sát tìm hiểu văn hoá Âu - Mỹ tại Hoa Kỳ PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 80


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581