Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(102) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình khai thác và sử dụng các loài bò sát ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Situation of exploitation and usage of reptile species in Thừa Thiên Huế Province

Ngô Đắc Chứng, Phạm Văn Thương

Tóm tắt


Thừa Thiên Huế có lợi thế về vị trí địa lý nên có độ đa dạng sinh học cao về thành phần loài và đặc điểm phân bố. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua đã xảy ra tình trạng khai thác quá mức các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài bò sát. Vì vậy việc điều tra tình hình khai thác và sử dụng các lìau bò sát ở tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích góp phần bảo tồn và phát triển bền vững là vấn đề rất đáng quan tâm. Qua điều tra 84 điểm khai thác và sử dụng các loài bò sát, kết quả cho thấy có 25 loài thuộc 3 bộ, 14 họ của lớp Bò sát bị khai thác, sử dụng với các mục đích khác nhau. Có 31 điểm sử dụng làm thực phẩm, 9 điểm buôn bán, 34 điểm ngâm rượu, 8 điểm gây nuôi, 2 điểm sử dụng làm đồ kỹ nghệ và mỹ nghệ. Có 16 loài cần được bảo tồn (chiếm 64% tổng số loài điều tra).

ABSTRACT  

 Thanks to geographical advantages, Thừa Thiên Huế Province has a high level of biodiversity related to species composition and distribution characteristics. However, wild animals, especially reptiles, are exploited excessively. Therefore, it is necessary to carry out an adequate investigation of exploitation of reptiles for conservation and stable development. Results of investigations at 84 places show that there are 25 reptile species belonging to 3 orders and 14 families that have been used for many purposes. Reptiles are used as food in 31 places, for trading in 9 places, for wine industry in 34 places, for breeding in 8 places and for fine arts or industrial articles in 2 places. There are 16 species that need to be included in the conservation list of Vietnam (accounted for 64% of species).


Toàn văn: PDF