Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6-7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sản phẩm du lịch cho huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên mối quan hệ cung-cầu/A research on tourism products for Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province based on the relationship between supply - demand

Trương Thị Hồng Minh, Hoàng Thị Quý Phương

Tóm tắt


Nghiên cứu đề xuất sản phẩm du lịch cho huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện dựa trên kết quả điều tra phỏng vấn và thu thập số liệu từ 200 người dân, 25 hãng lữ hành, 224 du khách, 34 cán bộ chính quyền địa phương và 13 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc và thành phố Huế. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm định hướng và đề xuất sản phẩm du lịch cho huyện Phú Lộc trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động du lịch của huyện, phân tích các đặc điểm của du khách cũng như nhu cầu của họ về các sản phẩm du lịch tại điểm đến này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để xây dựng và hồn thiện sản phẩm du lịch của huyện dựa trên mối quan hệ cung-cầu.

ABSTRACT

 The article suggests some tourism products for Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province basing on the survey results and the interview data collected from 200 people, 25 travel agencies, 224 visitors, 34 governmental staffs and 13 local businesses in the districts of Phú Lộc and Huế City. The objective of the research is to guide and propose the tourism products for Phú Lộc District on the basis of assessing the tourism activities, analyzing the characteristics of the visitors who are on a visit to this district and their needs to tourism products. From the obtained research results, some solutions are proposed to build and improve the district’s tourism products based on the relationship between supply - demand.


Toàn văn: PDF