Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6-7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả điều tra tình hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn Thất Chất, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Viết Mạnh, Phan Thế Hữu Tố

Tóm tắt


Nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản chiếm diện tích tương đối lớn (1.448,8ha) và ngày càng phát triển ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả điều tra 140 hộ cho thấy: Diện tích nuôi xen ghép tập trung ở Phú Xuân, Thuận An, Phú An, Phú Mỹ, Vinh Hà (chiếm 84%). Diện tích ao nuôi dao động từ 300-7.000m2; Đối tượng nuôi ghép là tôm sú, cá dìa, cá kình, cua xanh, rô phi, rong câu… Mật độ nuôi dao động từ 4-6 con/m2. Có 60% hộ nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến và 40% hộ nuôi quảng canh. Nguồn giống mua chủ yếu ở Thuận An, Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đà Nẵng. 100% hộ nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp (Unilog, Grobest) và một phần thức ăn tươi (cá tươi, rong tảo...). Mô hình nuôi xen ghép đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, ít dịch bệnh, có ý nghĩa cải thiện môi trường, tạo thu nhập thường xuyên cho các hộ.

ABSTRACT 

Results of surveying the status of fingerling nursery and polyculture of valuable fish species in Phú Vang District, Thừa Thiên Huế Province

 The polyculture of fisheries species covers a relatively large area (1,448.8ha) and is being quickly developed in Phú Vang District, Thừa Thiên Huế Province. The results of the survey show that the polyculture area concentrates mainly in Phú Xuân, Thuận An, Phú An, Phú Mỹ and Vinh Hà (accounting for 36%). The pond area ranges between 300 and 7,000m2. The species for polyculture include giant tiger prawn (tôm sú), orange and white-spot rabbit fish (cá dìa, cá kình), green crabs (cua xanh), tilapia (cá rô phi), gracilaria (rau câu), and others. The culture density ranges between 4 and 6 units/m2. Sixty percent of the households are applying the progressive extensive culture and 40% applying extensive culture. Fingerling sources come from Thuận An, Phú Thuận (Phú Vang District, Thừa Thiên Huế Province); and Đà Nẵng City. All households use industrial feed (Uni, Grobest) and part of fresh feed (trash fish, seaweed, etc.). The polyculture has proved its economic efficiency and generated stable income for aquaculturists. This type of aquaculture is also less vulnerable to diseases and friendly to the environment.


Toàn văn: PDF