Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 9(107) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lược khảo văn bản “An Nam quốc thư”/A brief examination on the text of “National letters of Annam”

Võ Vinh Quang

Tóm tắt


“An Nam quốc thư” là những bức thư trao đổi về ngoại giao và thương mại giữa chính quyền Việt Nam và Nhật Bản vào thế kỷ XVII. Nguồn tư liệu này đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn một số chi tiết chưa được làm sáng tỏ. Bài viết nhằm xác định số lượng các bức thư giữa hai bên và về tác giả các bức thư của Việt Nam. Theo đó, số lượng các bức thư đã thu thập được gồm 70 bức, trong đó phía Việt Nam 45 bức (Đàng Ngoài 15 bức, Đàng Trong 30 bức), 23 bức của Nhật Bản, 2 bức chưa xác định được địa điểm và niên đại. Về tác giả, các thư của Đàng Ngoài đã được xác định rõ là của chúa Trịnh và một vài quan chức. Riêng các thư ở Đàng Trong đều là của các chúa Nguyễn và tác giả đã chứng minh đa phần đều là thư của chúa Nguyễn Phúc Nguyên.

ABSTRACT

 “National letters of Annam” are diplomatic and trading letters between Vietnam and Japan in the Seventeenth century. Many researchers studied these documentary sources; however, there are still some details which have yet to be elucidated. The article attempts to determine the number of letters between the two sides and the authors of the letters from Vietnam (15 letters from Tonkin, 30 from Cochinchina), 23 letters from Japan, and 2 letters with undetermined location and date. About the authors, the letters from Tonkin were written by the Trịnh Lords and some government officials; meanwhile, the letters from Cochinchina were of the Nguyễn Lords, and the author demonstrates that most of them were written by Lord Nguyễn Phúc Nguyên.


Toàn văn: PDF