Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(108) (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trận hải chiến Midway/The naval battle of Midway

Đạt Công

Tóm tắt


Bài viết phân tích về trận hải chiến Midway trên Thái Bình Dương vào năm 1942 giữa Mỹ và Nhật Bản. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về chiến lược, chiến thuật trong việc tổ chức phòng thủ biển-đảo cũng như công cuộc phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

ABSTRACT

 The article analyzes the naval battle of Midway in the Pacific in 1942 between the U.S Navy and the Japanese Navy and from that point draws some strategic and tactical lessons in sea and island defense as well as the development of Vietnam’s sea-based economy.

 


Toàn văn: PDF