Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3-4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trần Tung, một gương mặt lạ trong làng thơ thiền thời Lý-Trần/Trần Tung, a strange figure in Zen poetry under the Lý-Trần Dynasties

Nguyễn Huệ Chi

Tóm tắt


Tuệ Trung Thượng sĩ là người đã góp công lớn vào quá trình hội nhập của ba Thiền phái Vô Ngôn, Tì Ni và Thảo Đường thời Lý để hình thành nên Thiền phái Trúc Lâm thời Trần, một thiền phái nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thượng sĩ cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình hình thành hệ thống tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm, với tư cách là người thầy Phật học uy tín bậc nhất. Vậy Tuệ Trung Thượng sĩ là ai?

Bài viết này chứng minh Tuệ Trung Thượng sĩ chính là Hưng Ninh Vương Trần Tung, con của An Sinh Vương Trần Liễu, anh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và là bác ruột của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng - người mà bấy lâu nay được cho là Tuệ Trung Thượng sĩ.

Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thắng lợi, Trần Tung xuất gia trở thành Tuệ Trung Thượng sĩ - người thầy độc tôn của Trúc Lâm tam tổ. Trong lĩnh vực thơ ca, Trần Tung đã đạt đến những sáng tạo xuất sắc, đánh dấu một cấp độ thẩm mỹ mới của văn học thời Lý-Trần.

ABSTRACT

Tuệ Trung Thượng sĩ was the Buddhist monk who contributed significantly to the integration of three Buddhist Zen sects Vô Ngôn, Tì Ni and Thảo Đường to form the Trúc Lâm (Bamboo Grove) school, a famous Buddhist Zen sect in the history of Buddhism in Vietnam. As the most prestigious Buddhist teacher of his time, Tuệ Trung Thượng sĩ had a profound influence on the formation of the ideology of Trúc Lâm Zen sect. So who is Tuệ Trung Thượng sĩ?

The article proves that Tuệ Trung Thượng sĩ was Hưng Ninh Vương Trần Tung, the son of An Sinh Vương Trần Liễu, the elder brother of Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, and the uncle of Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng who was thought to be Tuệ Trung Thượng sĩ.

After the success of the resistance against the Mongols, Trần Tung became a Buddhist practitioner and called himself Tuệ Trung Thượng sĩ - the teacher of three masters of Trúc Lâm Zen sect. In the field of poetry, Trần Tung reached the excellent creativity, marking a new level of aesthetics in the Lý-Trần literary.


Toàn văn: PDF