Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3-4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo sư Huệ Chi “đạo văn” hay là nhà phê bình Nguyễn Hòa vu khống?/Does Professor Nguyễn Huệ Chi “plagiarize” or the Critic Nguyễn Hòa calumniate?

Đặng Văn Sinh

Tóm tắt


Tuần báo Văn nghệ số 41, ra ngày 12/10/2013 có đăng bài “Đôi điều gửi tới GS Nguyễn Huệ Chi” của nhà phê bình Nguyễn Hòa. Bài viết với phong cách đao to búa lớn, phê phán cuốn sách Văn học cổ cận đại Việt Nam - Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật của GS Nguyễn Huệ Chi vừa được Nxb Giáo dục ấn hành đầu năm 2013. Trong bài, Nguyễn Hòa gán cho GS Nguyễn Huệ Chi một số “tội” mà quan trọng nhất là “tội” “đạo văn”.

Trong bài viết này, dựa vào cuốn sách của GS Nguyễn Huệ Chi và các tư liệu liên quan, tác giả đưa ra một vài dẫn liệu và gợi ý để độc giả chưa nắm được vấn đề có cơ sở bước đầu tự mình kiểm nghiệm đúng sai trước những “dư luận” nhằm triệt hạ uy tín của một vị Giáo sư nổi tiếng không chỉ trên lĩnh vực khoa học mà còn trong các hoạt động xã hội. Riêng tác giả cho rằng, thật ra, ông Nguyễn Hòa chưa hề đọc công trình nghiên cứu của GS Nguyễn Huệ Chi và các tư liệu liên quan một cách nghiêm túc. Chính vì thế, ông đã vội vàng quy chụp bằng thứ ngôn ngữ đao búa, cưỡng bức chân lý từ những lý do ngồi văn chương. Đây chính là điều tối kỵ đối với người cầm bút phê bình.

ABSTRACT

In Văn nghệ Weekly No. 41, dated 12 October 2013, the article “Some words to Professor Nguyễn Huệ Chi” by the Critic Nguyễn Hòa, with offensive style, criticizes the book Ancient and modern Vietnamese literature - From the cultural perspective to the art code by Professor Nguyễn Huệ Chi published by the Education Publishing House in early 2013. Nguyễn Hòa ascribed some “offences”, in which “plagiarism” is the most important, to Professor Nguyễn Huệ Chi.

In the article, based on the book by Professor Nguyễn Huệ Chi and related materials, the author presents some documentary evidence and suggestions to readers who have not had a thorough grasp of the matter can be able to distinguish right from wrong and have an accurate understanding on the “public opinion” trying to eliminate the reputation of a renowned professor not only on the field of science but also in social activities. Particularly, the author suggests that, in fact, Mr. Nguyễn Hòa has not seriously read the research work of Professor Nguyễn Huệ Chi and related materials; therefore, he hastily uses untruthful words to shift the blame on Professor Nguyễn Huệ Chi, which is not related to literary. To critics’ circle, this should be avoided.


Toàn văn: PDF