Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(112) (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tương quan giữa khoa học và ngoại giao: Phân tích các hội thảo về hợp tác an ninh phi truyền thống/The correlation between science and diplomacy: Analyzing workshops on non-traditional security cooperation

Lê Thanh Danh

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu sự kết hợp của khoa học và ngoại giao thông qua việc nghiên cứu các hội thảo và dự án liên quan đến việc quản lý xung đột-tài nguyên tại Biển Đông. Đó là Hội thảo không chính thức về quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông; Hội nghị An ninh hàng hải quốc tế và Dự án Đa dạng sinh học ở Biển Đông. Mục đích của việc phân tích các hội thảo và dự án này là tìm hiểu những đặc điểm, hoạt động và đóng góp của nó trong quá trình tạo dựng hay thúc đẩy các ý tưởng hợp tác tại khu vực tranh chấp. Thông qua kênh tác động không chính thức, các hội thảo và dự án ấy đã phần nào làm giảm đi những áp lực chính trị trong qua trình tương tác và đối thoại giữa các bên. Dựa trên kết quả của việc tìm hiểu ba hội thảo và dự án trên, bài viết đưa ra những suy nghĩ về việc gắn kết khoa học với ngoại giao trong bài toán chủ quyền của Việt Nam.

ABSTRACT

 The article explores the combination of science and diplomacy through examining  workshops and projects related to the management of natural resource conflicts in the East Sea. Those are Unofficial Workshops on Managing Potential Conflicts in the East Sea, Maritime Security Conferences and the Marine Biodiversity Project in the East Sea. The purpose of analysing these workshops and projects is to find out about their characteristics, activities and contribution in the process of creating or promoting the ideas for cooperation in disputed areas. Through unofficial channels, those workshops and projects somewhat lessen the political pressure during the process of interaction and dialogue between the parties. Based on the results of learning about those workshops and projects, the article presents the thoughts of linking science with diplomacy in sovereignty issues of Vietnam.

 


Toàn văn: PDF