Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 9-10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu về các sắc phong cho Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh/Learning about royal ordinances conferred to Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh

Võ Vinh Quang

Tóm tắt


Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh là người văn võ song toàn, tài năng xuất chúng và có công lao rất lớn trong tiến trình Nam tiến của dân tộc Việt. Ông là người thực hiện “mảnh ghép” cuối cùng cho sự toàn vẹn lãnh thổ Đại Việt đến tận mũi Cà Mau như hiện nay. Tài năng và đức nghiệp của ông luôn được dân gian và sử sách vinh danh. Để xiển dương công đức đó, vào năm 1839, vua Minh Mạng cho thần vị của ông được vào phối thờ bên phải Thái Miếu ở kinh đô Huế; trong dân gian thì nhiều nơi lập miếu phụng thờ, tập trung nhất là ở các tỉnh thành vùng Nam Bộ (như An Giang, Vĩnh Long…). Đặc biệt, hiện nay, miếu Công Thần Vĩnh Long còn tồn tại 85 đạo sắc phong, trong đó có 3 đạo sắc phong do vua Tự Đức ban cấp cho Nguyễn Cư Trinh.

Trong bài viết này, chúng tôi phiên dịch 3 đạo sắc phong ấy, đồng thời qua đó đưa ra một số nhận xét tổng quan xung quanh những bản này, ngõ hầu cung cấp thêm một nguồn tư liệu quan trọng cho việc tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và công trạng rạng ngời của ông. Bên cạnh đó, cũng tìm hiểu thêm những hiện tượng khá độc đáo trong hệ thống sắc phong triều Nguyễn qua từng giai đoạn.

ABSTRACT

Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh, who was both a scholar and a warrior with outstanding ability, had great merit in the southward progress of the Vietnamese people. He was the person who completed the last “piece” of mosaic for Đại Việt’s territorial integrity. His talents and career have always been honored by the common people and in history books. To glorify his merit, in 1839 Emperor Minh Mạng had his tablet worshipped on the right of Thái Miếu (Imperial Ancestral Temple - Citadel of Huế); besides, a lot of temples were built to worship him, mostly in the southern cities and provinces (such as An Giang, Vĩnh Long, etc...). Especially, in the Temple of Meritorious Officials in Vĩnh Long there are 85 royal ordinances, three among which were conferred to Nguyễn Cư Trinh by Emperor Tự Đức.

In this article, the author translates those three royal ordinances and gives an overview of them in order to provide important documents for a better understanding about Nguyễn Cư Trinh’s life, career and outstanding merit. Besides, it helps to learn more about unique phenomena in the system of royal ordinances under the Nguyễn Dynasty.


Toàn văn: PDF