Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(120) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một loại hình sắc phong thời chúa Nguyễn/A type of royal decree under the reign of the Nguyễn Lords

Võ Vinh Quang

Tóm tắt


Trong nhiều năm trở lại đây, việc sưu tầm, xử lý và nghiên cứu hệ thống sắc phong của các triều đại không ngừng được đẩy mạnh. Xét về số lượng văn bản, sắc phong triều Nguyễn chiếm đa số, tiếp đến là sắc phong triều Lê-Trịnh, triều Tây Sơn… Tuy nhiên, sắc phong thời chúa Nguyễn cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa từng được nghiên cứu và công bố. Nhằm góp phần bổ khuyết sự thiếu hụt thông tin về sắc phong thời chúa Nguyễn, nhiều năm qua chúng tôi đã tích cực nghiên cứu và đã tìm hiểu được loại hình văn bản sắc phong của giai đoạn này. Bài viết nhằm cung cấp những thông tin khái quát về hình thức, nội dung và đặc trưng tiêu biểu của loại hình văn bản “bao phong bách thần” của các chúa Nguyễn đương thời, với tên gọi “Trát phó” (Trát phong) rất độc đáo, từ đó giúp cho các nhà nghiên cứu cũng như những người quan tâm có cái nhìn đầy đủ hơn về kiểu loại văn bản hành chính đặc trưng trên.

ABSTRACT

 In recent years, the collection, treatment and research of royal decree system of Vietnamese dynasties have constantly been promoted. In terms of quantity of documentary sources, the majority of royal decrees is under the Nguyễn dynasty, then the Lê-Trịnh and Tây Sơn dynasties. However, royal decrees under the Nguyễn Lords have not been studied and announced yet. In order to complement the lack of information about royal decrees under the Nguyễn Lords, we have actively carried out research on them and found the types of royal decrees during this period. The article aims to provide general information about the form, content and typical feature of the decree of “bao phong bách thần” of the Nguyễn Lords, also called “Trát phó” (Warrant of decree); then, to help researchers and those who are interested in that issue have a complete view of that type of specific administrative document.


Toàn văn: PDF