Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(122) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việt Nam giữa những nước lớn giai đoạn thuộc Pháp: Trường hợp Hồng Tài Lộc (1882)/Vietnam among big countries in the French domination period: The case of Hồng Tài Lộc (Ang-Chi-Lock) (1882)

Việt Anh

Tóm tắt


Trong tư liệu lịch sử nói chung và tư liệu Hán Nôm nói riêng, nhà buôn Hồng Tài Lộc (Ang- Chi- Lock), người gốc Hoa, hộ tịch Singapour, quốc tịch Anh, bị xử chém tại Hải Dương năm 1882 là một vụ việc không được ghi chép nhiều. Dựa vào nguồn tư liệu lưu trữ mới được khai thác, bài viết góp phần kiến giải tình thế của Việt Nam trong động thái này. Bài viết gồm ba phần cơ bản: Hà Nội và Bắc Kỳ năm 1882; Vụ việc Hồng Tài Lộc: nhìn từ tư liệu lưu trữ; Dư vị lịch sử.

ABSTRACT

VIETNAM AMONG BIG COUNTRIES IN THE FRENCH DOMINATION PERIOD: THE CASE OF HỒNG TÀI LỘC

 

The case of Chinese merchant and British citizen Hồng Tài Lộc (Ang- Chi- Lock) who came from Singapore was beheaded in Hải Dương Province in 1882 was not reported much in historical documents and Sino- Nom materials. Based on newly- exploited archives, the article contribute to the interpretation of Vietnam situation in this act. The article consists of three basic parts: Hanoi and Tonkin in 1882; The case of Hồng Tài Lộc: a view from archives; and Aftertaste of history.

 


Toàn văn: PDF