Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 8(125) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

cứu Việt Nam của Pháp: Một góc nhìn từ tư liệu Hán Nôm / French’s studies on Vietnam: A view from Sino-Nôm documents

Việt Anh

Tóm tắt


Là quốc gia phương Tây đầu tiên áp đặt thiết chế hành chính của mình tại Việt Nam, nước Pháp cũng là quốc gia phương Tây đầu tiên thành lập cơ quan khảo cứu khoa học về Việt Nam. Trong lịch sử hơn 100 năm Việt Nam học của Pháp, khai thác tư liệu Hán Nôm Việt Nam là một hướng tiếp cận trong nghiên cứu đa ngành của người Pháp về văn hóa Việt Nam. Bài viết là một góc nhìn về vị trí của tư liệu Hán Nôm trong toàn cảnh nghiên cứu khoa học nhân văn và xã hội của Pháp về Việt Nam. Bài viết gồm ba phần cơ bản: 

Chuyên san khảo cứu - một khởi nguồn nghiên cứu Việt Nam của Pháp; Nhà nghiên cứu, Tư liệu nghiên cứu và Cơ sở nghiên cứu: Tính độc lập và tương tác của tư liệu Hán Nôm trong nghiên cứu Việt Nam học; Tư liệu Hán Nôm trong Văn khố hải ngoại: khai thác một nguồn tư liệu cũ nhiều triển vọng.

ABSTRACT

As the first Western country to impose its administrative institutions in Vietnam, France was also the first to establish scientific research agencies in Vietnam. In more than 100 year history of Vietnamese studies, the French exploited Sino-Nôm documents as an approach in interdisciplinary studies about Vietnamese culture. The article presents a perspective on the position of Sino-Nôm documents in the overall picture of the French’s human and social studies on Vietnam, including three basic parts:

Research Magazines - the beginning of French’s studies on Vietnam; Researchers, research materials and research basis: The independence and interaction of Sino-Nôm documents in research of Vietnamese studies; Sino-Nôm documents in overseas archives: a promising solution for the exploitation of  old documentary resources.


Toàn văn: PDF