Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 9(126) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việt Nam trong quan hệ Pháp-Trung năm 1884: Một góc nhìn Trung Quốc / Vietnam in the France-China relations in 1884: Viewpoint of a Chinese

Việt Anh

Tóm tắt


Du ký Việt Nam được biên soạn bởi tác giả Trung Quốc từ lâu nay được đánh giá là nguồn sử liệu hữu hiệu để nghiên cứu về Việt Nam và các nước liên quan. Nam du nhật ký được Trịnh Quan Ứng thực hiện năm 1884 là một ví dụ tiêu biểu, từng được học giả Pháp khám phá và khảo cứu. Kế thừa thành tựu đó ở phương diện tận dụng văn bản Hán văn của tác giả họ Trịnh, bài viết gồm ba phần: Khái lược quá trình khám phá giá trị tư liệu du ký của Trịnh Quan Ứng; Giới thiệu, phiên dịch, chú giải một số nội dung tư liệu liên quan Việt Nam trong Nam du nhật ký; Việt Nam trong nhận thức chính trị của Trịnh Quan Ứng.

ABSTRACT

So far, traveler’s notes on Vietnam compiled by Chinese authors have been regarded as an essential historical source to do research on Vietnam and relevant countries; “Nam du nhật ký” (Diary about the Travel to the South), which was written by Trịnh Quan Ứng in 1884, discovered and studied by French scholars, is a typical example. The article, inheriting previous achievements and takingadvantage of the Chinese text by Trịnh Quan Ứng, includes three parts: Summarizing the process of finding out the documentary value of Trịnh Quan Ứng’s travel diary; Introducing, translating and annotating some contents related to Vietnam in “Nam du nhật ký”; Vietnam in Trịnh Quan Ứng’s political viewpoint.


Toàn văn: PDF