Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(128) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần phân biệt các thuật ngữ "Từ điển" và "Tự điển"/ Differentiation of the terms of “từ điển” and “tự điển”.

Lê Mạnh Chiến

Tóm tắt


Trong các cuốn từ điển tiếng Việt từ trước đến nay, các thuật ngữ “từ điển” và “tự điển” chưa được giải thích một cách rành mạch. Rất nhiều người, kể cả giới cầm bút, vẫn đánh đồng cả hai khái niệm này, trong khi đó, sự khác nhau của chúng là rất rõ ràng. Trong bài viết này, tác giả đã kê cứu cách giải nghĩa các thuật ngữ “từ điển” và “tự điển”, cùng với các thuật ngữ khác có liên quan đến chúng như “tự vị”, “tự vựng”, “từ vị”, “từ vựng” ở hàng chục cuốn từ điển lớn của Việt Nam và Trung Quốc, từ đó đưa ra những định nghĩa thích hợp về các từ ấy trong tiếng Việt, dễ hiểu và dễ truyền đạt đối với người Việt.

ABSTRACT

In Vietnamese dictionaries, the difference between the terms of “từ điển” and “tự điển” has not been clearly explained. Many people, writers are included, still equate these two terms, while their differences are very clear. In this article, the author examines the explanations of “từ điển” (dictionary of terms and expressions) and “tự điển” (dictionary) along with other terms related to them, such as “tự vị” (grapheme), “tự vựng” (lexicon), “từ vị”, “từ vựng” in dozens of large Vietnamese and Chinese dictionaries in order to  present appropriate definitions of these terms in Vietnamese, which makes it easy for the Vietnamese people to understand and communicate.


Toàn văn: PDF