Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(135) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Làm gì để tăng cường thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa?/How to reinforce sovereignty over Paracel Islands ?

Võ Công Trí

Tóm tắt


Người Việt đã khai phá, chiếm hữu và xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa ít nhất là từ thế kỷ XVII. Trải qua các biến thiên lịch sử dưới thời thực dân Pháp đô hộ (1885 - 1954) hay thời kỳ Việt Nam Cộng hòa quản lý (1954 - 1975), chủ quyền đó vẫn tiếp tục được duy trì và thực thi một cách hòa bình, liên tục. Lợi dụng sơ hở trong lúc chuyển giao quyền lực giữa các chính quyền, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép nhóm đảo phía Đông (vào năm 1956) và toàn bộ quần đảo Hoàng Sa (vào năm 1974). Đây là hành động phi pháp, đi ngược lại công lý và luật pháp quốc tế. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường các thể chế pháp lý và đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước để tiếp tục khẳng định và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trong bối cảnh hiện nay. Đó là cách thức công bằng đối với lịch sử và cũng nhằm tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.
ABSTRACT
HOW TO REINFORCE SOVEREIGNTY OVER PARACEL ISLANDS
The Vietnamese people have exploited, possessed and established sovereignty over Hoàng Sa archipelago since the 17th century at least. Through historical upheavals, under the French colonial rule (1885-1954) or the Republic of Vietnam (1954-1975), the sovereignty over Hoàng Sa archipelago continued to be maintained and implemented in a peaceful way. Taking advantage of loopholes during the transfer of power between the governments, China illegally occupied the Eastern islands group (in 1956) and the entire Paracel Islands (in 1974), which is illegal action and contrary to international law. The paper proposes solutions to strengthen legal institutions and promote state management activities to affirm and enforce sovereignty over Paracel Islands in the current context. This is an impartial way toward history; moreover, it also expresses our deep gratitude to predecessors.

Toàn văn: PDF