Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(136) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nữ Ngọc Tuyên và dòng tộc Nguyễn Cửu làng Vân Dương: Nhìn từ vai trò và công lao to lớn đối với công nghiệp trung hưng của vương triều Nguyễn./Princess Ngọc Tuyên and Nguyễn Cửu family in Vân Dương village: a view on her role and merit in the restora

Võ Vinh Quang

Tóm tắt


Bài viết khảo cứu vai trò và công lao của dòng họ Nguyễn Cửu trong lịch sử, cũng như mối quan hệ khăng khít giữa dòng họ này với hoàng tộc nhà Nguyễn thông qua một trường hợp tiêu biểu, đó là vai trò và công lao của bà Sãi Vân Dương, tức công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Tuyên (1738-1809), trưởng nữ của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát và là chính thất của Kế quận công Nguyễn Cửu Thống trong sự nghiệp trung hưng vương triều Nguyễn.
ABSTRACT
PRINCESS NGỌC TUYÊN AND NGUYỄN CỬU FAMILY IN VÂN DƯƠNG VILLAGE: A VIEW ON HER ROLE AND MERIT IN THE RESTORATION OF THE NGUYỄN DYNASTY
The article examines the role and merit of Nguyễn Cửu family in history, as well as the close relationship between this family and the Nguyễn royal family through a typical case, namely the role and merit of Buddhist nun Vân Dương, or Princess Nguyễn Phúc Ngọc Tuyên (1738-1809), the eldest daughter of Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát and the legal wife of Duke Nguyễn Cửu Thống, in the restoration of the Nguyễn Dynasty.

Toàn văn: PDF