Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(145) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

pha trộn tín ngưỡng trong Hò Bả trạo ở Nam Trung Bộ. /The mixture of beliefs in Bả trạo singing performance in the South Central coast of Vietnam.

Phan Thuận Thảo

Tóm tắt


Hò Bả trạo là hình thức diễn xướng chèo cạn dùng trong nghi lễ thờ cúng cá Ông của ngư dân vùng duyên hải Trung và Nam Bộ Việt Nam. Dù gắn liền với nghi lễ thờ cá Ông, nhưng Hò Bả trạo ở Nam Trung Bộ còn có sự hòa trộn của các tư tưởng, tín ngưỡng dân gian khác, đó là tư tưởng Phật giáo, quan niệm về thế giới cô hồn, tín ngưỡng thờ nữ thần. Đây là những tín ngưỡng phổ biến trong dân gian vùng Nam Trung Bộ, chúng tạo nên những dấu ấn đậm nhạt khác nhau ở từng địa phương cụ thể. Tất cả hòa quyện với nhau trong nghệ thuật diễn xướng nghi lễ dân gian Hò Bả trạo, thể hiện đời sống tinh thần phong phú của người dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

ABSTRACT

THE MIXTURE OF BELIEFS IN BẢ TRẠO SINGING PERFORMANCE IN THE SOUTH CENTRAL COAST OF VIETNAM

Bả trạo singing (Boat-rowing singing) is a form of boat-rowing performance in Whale worship ritu of fishermen in the Central Coast and South Coast of Vietnam. Although attached to the Whale worship rituals, Bả trạo singing in the South Central Coast is mixed with other beliefs, such as Buddhist thought, the concept of the lost souls, belief of worshipping goddess. These are the common beliefs in the South Central region, which created different marks in different localities. All are intertwined in the art of performing Bả trạo singing, showing the rich spiritual life of the inhabitants in the South Central Coast.


Toàn văn: PDF