Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(146) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghề và làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế: Thực trạng và định hướng phát triển bền vững./Traditional crafts and handicraft villages in Thừa Thiên Huế: Actual situation and orientation for sustainable development.

Hồ Thắng

Tóm tắt


Nghề và làng nghề truyền thống đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn và được xem là ngành nghề khai thác được lợi thế của các địa phương, phát huy được những giá trị văn hóa làng quê phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thất nghiệp theo mùa vụ.Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những chính sách khôi phục các làng nghề trên địa bàn và chú trọng phát triển nghề gắn với du lịch, tạo điều kiện quảng bá thương hiệu của các làng nghề…, mang lại diện mạo mới cho cuộc sống của người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của các nghề và làng nghề truyền thống ở địa phương còn thiếu tính bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.Bài viết này trình bày kết quả khảo sát, điều tra tình hình phát triển nghề và làng nghề truyền thống tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.
ABSTRACT
TRADITIONAL CRAFTS AND HANDICRAFT VILLAGES IN THỪA THIÊN HUẾ: ACTUAL SITUATION AND ORIENTATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Traditional crafts and handicraft villages play an important role in promoting economic development in rural areas and are considered a profession to exploit the advantages of localities, promote the cultural values of rural villages for  the socio-economic development; especially, they help to solve the idle time of the peasants after harvest seasons.In recent years, Thừa Thiên Huế has had policies to restore handicraft villages in the area and focus on developing them associated with tourism, creating favorable conditions to promote their trademarks, which significantly change the life of the local people. However,  the development of traditional crafts and handicraft villages is not sustainable in economical, social and environmental areas. This article presents the results of the survey  on the situation of the development of traditional crafts and handicraft villages in Thừa Thiên Huế province in the past and then suggests solutions for sustainable development of traditional crafts and handicraft villages to to meet the needs of strategic planning for socio-economic development of Thừa Thiên Huế in the coming time.

Toàn văn: PDF