Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(146) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Việt Nam truyện” trong Thanh sử cảo./Part of the History of Vietnam in the Draft History of Qing (Thanh sử cảo)

Cao Tự Thanh (dịch)

Toàn văn: PDF