Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(86) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế/Bioclimatic Resource Assessment for the Development of Tourism in Thừa Thiên Huế Province

Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn

Tóm tắt


Các yếu tố khí tượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, nó quyết định đến các loại hình hoạt động du lịch trên một lãnh thổ nhất định.

Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, các yếu tố bức xạ, mây, nắng, chế độ gió, độ ẩm không khí… đều thuộc vào loại tốt đối với sức khỏe con người và thuận lợi cho sự phát triển du lịch.

Trong hoạt động du lịch ở Thừa Thiên Huế cần chú ý:

- Từ tháng 2 đến tháng 9 có gió tây khô nóng.

- Dông, lốc, mưa đá thường xảy ra vào tháng 4, tháng 5.

- Bão xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 11.

Để đảm bảo điều kiện “tiện nghi nhiệt”, tốc độ gió của Thừa Thiên Huế cần giảm đi (trừ tháng 6), còn về nhiệt độ trong các tháng 1 và tháng 2 cần tăng nhiệt, từ tháng 3 đến tháng 11 cần giảm nhiệt.

ABSTRACT

        Meteorological factors play an important role to tourism, they decide types of tourist activities in a specific region.

In Thừa Thiên Huế, radiative elements, cloud, sunlight, wind regimes, temperature, and humidity conditions are good for human health and favorable for the development of tourism.

In tourist activities, the following points should be paid attention to:

- The hot and dry West Wind from Febuary to September.

- Thunderstorm, cyclones, hails frequently occurring in April and May.

- Storms occurring from May till November.

To obtain “the best heat conveniences”, wind speed in Thừa Thiên Huế needs to be reduced (except in June); and temperature needs to be increased in January and February,  and decreased from March to November.


Toàn văn: PDF