Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(84) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển cà phê của Việt Nam trong những năm gần đây/Development of Vietnam Coffee Industry in Recent Years

Nguyễn Hồ Lam, Đinh Xuân Đức, Bùi Xuân Tín, Nguyễn Hữu Trung, Trần Thị Phương Nhung, Trần Minh Quang, Nguyễn Hữu Ngữ

Tóm tắt


Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu và đánh giá quá trình phát triển cũng như những thuận lợi và khó khăn của ngành cà phê Việt Nam trong những năm gần đây và thời gian tới. Bài viết được tiến hành dựa trên sự thu thập các thông tin thứ cấp đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo và sau đó được tổng hợp, phân tích và xử lý. Kết quả cho thấy rằng, trong những năm qua ngành cà phê Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ không có tên trên bản đồ cà phê thế giới, ngày nay Việt Nam đã có hơn 500.000ha diện tích, sản lượng xuất khẩu đạt hơn 1 triệu tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt gần 2 tỷ USD. Trong những năm gần đây ngành cà phê Việt Nam đã có những thuận lợi nhất định như: sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, nhu cầu tiêu thụ và giá cả cà phê trên thế giới tăng cao, có khối lượng xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới v.v… Những khó khăn như diện tích thu hoạch những năm tới sẽ sụt giảm, sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà xuất nhập khẩu quốc tế, giá thành sản xuất tăng lên v.v… là những thách thức không nhỏ trong việc duy trì vị trí và uy tín cà phê Việt Nam trên thế giới. Để duy trì sự phát triển cà phê bền vững trong thời gian tới, chúng ta cần phát huy mạnh những lợi thế, thuận lợi có được và có phương cách khắc phục những khó khăn, bất lợi đối với ngành cà phê.

ABSTRACT

The objective of research is to evaluate the development process as well as difficults and advantages of Vietnam coffee industry in recent years. The research is carried out by collecting secondary information from mass media, books and magazines which have been published, and then data were recapitulated, analyzed and processed. The results showed that in recent years, Vietnam’s coffee industry has witnessed a boom. As up to 2010, Vietnam has over 500,000ha of coffee plantation, export productivity has reached more than 1 million tons annually, and export turnover has achieved nearly $2 billion. However, though Vietnam’s coffee industry has got some certain advantages after Vietnam joined the WTO and a rise in the world coffee prices, it is now facing with such difficulties as the decline of havesting area in the coming years, fierce competition among international exporters and importers, etc... Vietnam’s coffee industry has to deal with these challenges in order to maintain its position and prestige in the world’s coffee industry. However, there are many difficults and challenges in the future. We need to promote the advantages, find solutions to overcome difficulties to help Vietnam’s coffee industry develop more in the future.

 

 

 


Toàn văn: PDF