Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(82) (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lăng Tự Đức - thêm một số công trình phối thuộc cần được bảo vệ/Tự Đức Tomb - Some Subordinate Relics should be Preserved

Phạm Thanh, Huỳnh Thị Anh Vân

Tóm tắt


Lăng vua Tự Đức là một trong những di tích quan trọng của triều Nguyễn với nhiều công trình kiến trúc đa dạng, phần lớn đều tập trung bên trong La thành của lăng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những công trình phối thuộc phía bên ngoài lăng không cần phải tôn trọng, bảo tồn, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến việc xác định vị trí phong thủy của khu vực và những công trình phản ánh các hoạt động đã từng diễn ra tại đây dưới thời Nguyễn.

Trong bài viết, các tác giả nêu một số công trình như Bình An Đường, nhà Quan Xá (Dưỡng Thiện Đường) hiện đang còn dấu tích. Ngoài ra, các tác giả còn đề cập đến 2 tấm bia Lý Khiêm SơnDẫn Khiêm Sơn, đánh dấu vị trí “tiền án”, “hậu chẩm” của lăng vua Tự Đức; các bia của Lao Khiêm Sơn, Đạo Khiêm Sơn - hai ngọn núi chầu vào hai bên khu vực Khiêm Lăng, và trụ gạch đánh dấu phạm vi giới hạn của khu vực này dưới thời Nguyễn.

ABSTRACT

Among important monuments of the Nguyễn, the tomb of emperor Tự Đức is typical for its diversified constructions that mainly concentrate within the wall. However, this does not mean that it is not necessary to preserve other subordinate buildings outside the wall, especially the factors relate to the feng-shui features of the area and the constructions that relate to activities under the Nguyễn.

In this paper, some constructions are given as examples, such as Bình An Đường, Quan Xá (Dưỡng Thiện Đường), the stone steles of Lý Khiêm Sơn and Dẫn Khiêm Sơn that help identify the position of “tiền án” (front protective mount) or “hậu chẩm” (back protective mount) of the tomb, the stone steles of Đạo Khiêm Sơn and Lao Khiêm Sơn that mark the left and right protective mount of the tomb. The original brick pillar that was set as the restricted zone’s sign is also mentioned. The illustrative photos are included as the reference.


Toàn văn: PDF