Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(82) (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vị khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Isolating and Evaluating Initially Some Rhizobia Strains which are Symbiosis Inside Root Nodules of Peanuts in Thừa Thiên Huế Province

Trần Thị Xuân An, Nguyễn Bá Hai, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân, Lại Viết Thắng, Trương Thị Diệu Hạnh

Tóm tắt


Trong số 41 chủng vi khuẩn nốt sần phân lập được từ nốt sần rễ lạc tại một số vùng trồng lạc chủ yếu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, có 18 chủng có đặc điểm khuẩn lạc tương đối điển hình. Trong 18 chủng này có 6 chủng NH1, NH2, PC13, NH4, QT4, KL8 có tốc độ sinh trưởng mạnh mẽ, khả năng lây nhiễm cao, có khả năng cạnh tranh với các nhóm vi sinh vật khác trong môi trường, đồng thời có hiệu quả tốt đối với sinh trưởng và năng suất lạc, trong đó nổi bật nhất là 3 chủng NH1, PC13 và KL8.

ABSTRACT

We isolated 41 rhizobia strains from the samples of root nodules of peanuts in certain main peanuts growing in Thừa Thiên Huế province. Eighteen of them are typical rhizobia strains. We achieved 6 strains named NH1, NH2, PC13, NH4, QT4, KL8 which have a strong growth rate, highly infectious possibility and effective competition with other bacteria groups in soil environment. They are very useful in enhancing growth, developing and productivity of peanuts. Specially, the most three remarkable strains are NH1, PC13, KL8.


Toàn văn: PDF