Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(81) (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả điều tra tình hình nuôi cá vược ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế/Survey Results for the Situation of Seabass (Lates calcarifer) culture in Lagoons of Thừa Thiên Huế Province

Tôn Thất Chất, Nguyễn Tý, Lê Tất Uyên Châu, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tóm tắt


Nghề nuôi cá vược ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang phát triển. Kết quả điều tra 120 hộ ở các huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc vào năm 2009 cho thấy: Số hộ tham gia nuôi có lãi chiếm 80-90%, hộ lãi trên 30 triệu đồng/ha chiếm 20-30%. Mô hình nuôi cá vược bằng thức ăn tươi được đa số người dân áp dụng (80%). Cá vược được nuôi dưới hai loại hình nuôi ao và nuôi lồng. Huyện Hương Trà và Phú Vang chủ yếu phát triển loại hình nuôi lồng, Quảng Điền thì phát triển loại hình nuôi ao. Phương thức nuôi chủ yếu là nuôi đơn, mật độ 1 con/m2 với nuôi ao và 15-20 con/m3 với nuôi lồng.

ABSTRACT

The culture of seabass (Lates calcarifer) is being expanded in Thừa Thiên Huế province. The survey on 120 households in Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang and Phú Lộc districts in 2009 reveals that 80-90% of households succeeded to get a profit, and 20-30% households gained the profit of more than 30 million VND/ha. 80% of households applied the culture of seabass using trash fish feed with two types of culture: pond culture and cage culture. In Hương Trà and Phú Vang districts, the dominant type of culture was cage culture while in Quảng Điền district, it was pond culture. The monoculture was mainly adopted with the stocking density of 1 unit of seabass/m2 and 10-15 units/m3 in a pond and a cage, respectively.


Toàn văn: PDF