Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(79) (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng bản đồ số hệ thống cây xanh ven bờ sông Hương/Construct Plant System Digital Map in Hương Riverside

Phạm Thành, Trương Thị Cát Tường, Vũ Thị Quỳnh Trang

Tóm tắt


Hệ thống cây xanh tại khu vực nghiên cứu đa dạng về thành phần loài, màu sắc, hình dáng. Kết quả điều tra cho thấy hệ thống cây xanh ven bờ sông Hương từ chùa Thiên Mụ đến cầu Chợ Dinh đã xác định được 72 loài thuộc 31 họ. Thông qua việc sử dụng phần mềm Mapinfo và máy định vị GPS, nhóm tác giả đã xây dựng được bản đồ số hệ thống cây xanh với 3.277 cá thể, góp phần phục vụ, trợ giúp cho công tác quản lý, quy hoạch cây xanh đô thị.

ABSTRACT

Hương riverside plant system was diverse about species composition, color, shape and distributed. The survey results shower the plant system in Hương riverside from Thiên Mụ pagoda to Chợ Dinh bridge included 72 plant species belong to 31 families. By using Mapinfo software tool and GPS technology, we constructed plant system digital map with 3.277 individuals, contribute service assistance for the management, plant system project.


Toàn văn: PDF